این صفحه برای معرفی درس فلسفه تکنولوژی در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران راه‌اندازی شده است.

معرفی درس

نمونه متن‌ها

دانشگاه‌های جهان

منابع مفید

Untitled

Powered by Notion